نوستالژيا ۵

يک‌مطلب‌قديمی‌ديگر‌که‌به‌تاريخ ۴‌خرداد‌۱۳۸۲ تحت‌عنوان‌خيانت‌خائن‌در‌نم‌نم نوشته‌شد.....سوالی‌است‌که‌هنوز‌برايم‌مجهول‌باقی‌مانده‌است...:
کلمه خيانت چقدر برايتان ملموس و آشناست؟با شنيدن اين کلمه به ياد چه چيزی می‌افتيد؟نامردي؟بی‌وفايی؟خنجر از پشت زدن؟زيرآبزنی و....؟
خائن چطور؟به چه‌کسی‌خائن می‌گويند؟با شنيدن‌کلمه‌خائن به‌ياد‌چه‌کسی‌ می‌افتيد؟دوست؟آشنا؟رفيق؟همکار؟فاميل؟نامزدو...؟
آيا خيانت هميشه کار بدی است؟آيا خائن؛ هميشه بد و مطرود است؟
حالا همه اينها بکنار٬يه مساله است که چند روزی است ذهنم رو بدجوری مشغول کرده.هر چی سبک سنگين می کنم به جايی نمی رسم.اون سوال هم اينه:
خيانت يک خائن(خيانتکار)کار درست و مقبولی است يا خير؟يعنی منظورم اينه که فرض کنيد که يک شخصی که خائن شده و به شما خيانت کرده و شما را به دشمنتان فروخته است؛اين بار به دشمنتان خيانت کند و اين خيانت به نفع شما بوده.....
حالا فهميدين منظورم چيه؟خوب به نظر شما خيانت اين فرد خائن خوب است يا خير؟
دو چيز به ذهنم رسيد:يکی اين بود که گفتم منفی در منفی‌٬مثبت می شه همانطوری که اون شخص با خيانت به دشمن من؛به من کمک کرده پس برای من خوب بوده.
يکی ديگه اين بود که گفتم خيانت هميشه خيانت است و در نتيجه بد؛هميشه بد است.حالا اين بدی چه در حق من انجام گيرد چه در حق دشمن خودم.
نمی دانم والله؛خودم هم قاطی کرده ام14.gif

/ 6 نظر / 4 بازدید
shabedeltangi

امان از روزی که آدم خودشم قاط بزنه!

Panda

بستگی به هدف طرف از انجام خيانت داره...!!!

عقیق

سلام،خيانت که شاخ و دم نداره ،داره؟ خيانت يعنی خيانت ماده و تبصره پذير نيست....البته دنيای امروز دستور زبانش عوض شده!!!!....

yaloosh

به نظر منم خيانت همه جوره بده.....از آدم شخصيتی می سازه که هيچ کس نتونه روش حساب کنه و بهش اعتماد کنه ....

فائزه

قاطی کردی ما هم به دنبالت.

Mohammad

توجيه اين منفی در منفی مثبت شدن ها ، ديگه شده جزيي از زندگی روزانه ما. همه بهش عادت کرديم ، بدون اينکه کمی بهش فکر کنيم.... در کنارش هم آآآی خوب شعار از هم چی ميديم....