شب جدايی!

بی تو چون شبهای دیگر
امشب آرامی ندارم
در سکوت کوچهءتو
نیمه شب ره می سپارم
آن زمان این کوچه هر شب
کوچهءمیعاد ما بود
بر لب ما تا سحرگه
قصهءفردای ما بود
این زمان افکنده بر ما سایه دیوار جدایی
ای خدا آخر کجا رفت روزگارآشنایی؟
ای کویر سینهءمن بوته های آتشت کو؟
در شب سرد جدایی شعله های سرکشت کو؟17.gif
((گوگوش))23.gif

/ 1 نظر / 17 بازدید
بهاره

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم ___________ $ نظر یادت نره!!!!!!!!