خواب مرگ

خواب‌ديدم‌که‌مرده‌ام...خودم‌را‌می‌ديدم‌در‌ساعات‌روز‌بعد‌که‌در‌ملافه‌ای‌پيچيده‌شده‌بودم٬خويشان‌و‌نزديکان‌در‌کنارم‌بودند٬تنهايم‌نمی‌گذاشتند٬می‌گريستند‌و‌مويه‌می‌کردند٬اما‌خودم احساسی‌نداشتم٬خنده‌باز‌هم‌از‌من‌دور‌نشده‌بود٬به‌آنها‌می‌خنديدم‌چرا‌که‌من‌نمرده‌بودم٬نرفته‌بودم٬آنجا‌حضور‌داشتم٬پيش‌آنها‌بودم٬اما٬اما‌مرا‌نمی‌ديدند٬نمی‌دونم‌چرا٬ولی‌حضورم حس‌نمی‌شد٬احساس‌عجيبی‌داشتم٬احساس‌سبکی‌و‌سبکبالی‌خاصی٬حرکاتم‌سريعتر شده‌بود٬هر‌جا‌که‌می‌خواستم‌باشم٬در‌آن‌واحد‌آنجا‌بودم٬احساسی‌لذت‌بخش‌بود....
ناگهان‌بدنم‌سنگين‌شد٬پاهايم‌سنگ‌شد٬نمی‌توانستم‌تکان‌بخورم٬چيزی‌مرا‌به‌پايين‌می‌کشيد....بيدار‌شدم٬تمام‌بدنم‌خيس‌عرق‌شده‌بود٬عرقی‌سرد٬وحشت کردم....يعنی‌داشتم‌می‌مردم؟....ولی‌دلم‌دوباره‌همان‌احساس‌لذت‌بخش‌را‌می‌خواست!.... نمی‌دونم٬خواب‌بود‌يا‌واقعيت؟15.gif

/ 7 نظر / 6 بازدید
Panda

حالا در خدمت بوديم... زوده بری جوون...!!! (; D:

zendOOOOOOOOOOOOOOOOOOni

سلام پدر کجا بابا وايسا کارت داريم؟ اگه يه روز بشه ما نوشته هاتو نخونيم که ما هم مياييم پيشت. دوری فراق و نمی تونيم تحمل کنيم که.

kamal

تازه تازه دارم معتاد نوشتههات ميشم پس لطفا عجله نکن:. بوس و بای

تارا

سلام... اين جور خوابها رو خيلی دوست دارم ... حداقل آدم يادش ميافته که يه چيز ديگه غير از اين يکنواختی هست...

Arezou

دور از جون ! ميگن خواب مرگ ديدن يعنی طول عمر ...

آرمين

دكي يه سر به بهمن فرمان آرا بزن